Algemene voorwaarden

Om goed met elkaar samen te kunnen werken, is het belangrijk dat de onderlinge afspraken duidelijk zijn. Formeel gezien, moet je hier van op de hoogte zijn voordat we starten met een traject. In de praktijk gaat het er natuurlijk om dat je vertrouwen in me hebt, dat het klikt en dat we goed kunnen samenwerken.

ALGEMENE VOORWAARDEN

www.DeGeluksboom.nl en www.EllesBoudewijns.nl

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis.

Elles Boudewijns: Drs. Elles Boudewijns-Peeters, praktijkhouder van Praktijk
De Geluksboom en EllesBoudwijns.nl. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 59560150. Adres: Crispijnhof 23, 5101 BL Dongen onder twee handelsnamen: 1. De Geluksboom en 2. EllesBoudewijns.nl.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze overeenkomst is aangegaan met Elles Boudewijns.

Door gebruik te maken van mijn diensten en aanbod gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, verrichte diensten, handelingen, online cursussen, workshops, trainingen en individuele trajecten aangeboden op de websites: www.DeGeluksboom.nl en www.EllesBoudewijns.nl.

Elles Boudewijns verschaft toegang tot een door haar aangeboden en gemaakt online programma, training, cursus, product of individuele sessies.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tot levering van diensten en/of producten door Elles Boudewijns.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk plaats vinden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door Elles Boudewijns zijn aanvaard.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Elles Boudewijns en klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van
één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien Elles Boudewijns niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Elles Boudewijns in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes
2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Elles Boudewijns bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Elles Boudewijns als juist worden aangemerkt.
2.2 Elles Boudewijns kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Elles Boudewijns daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Elles Boudewijns anders aangeeft.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Elles Boudewijns niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.5 In de offerte of op de website zal Elles Boudewijns aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte danwel de bestelling via de website.
2.6 Elles Boudewijns behoudt het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten/diensten stijgen na acceptatie van de overeenkomst, dan gelden de tarieven zoals eerder vermeld.
2.7 Mochten er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden dan is Elles Boudewijns bevoegd om wijzigingen door te voeren in het programma, cursus.
2.8 Als de duur van de opdracht verstreken is, kan geen aanspraak meer worden gemaakt op niet/nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

Artikel 3: Inschakeling van derden
3.1 Elles Boudewijns heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.2 Indien Elles Boudewijns derden wenst te betrekken bij de uitvoering van een individuele opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van klant.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht
4.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient klant Elles Boudewijns derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Elles Boudewijns dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.2 Elles Boudewijns zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voldoende zorgvuldigheid. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 Indien door Elles Boudewijns of door Elles Boudewijns ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van klant of een door klant aangewezen locatie, draagt klant kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door klant te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.
4.5 Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Elles Boudewijns aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Elles Boudewijns worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Elles Boudewijns zijn verstrekt, heeft Elles Boudewijns het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan, dan nadat klant de gegevens aan Elles Boudewijns ter beschikking heeft gesteld. Elles Boudewijns is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Elles Boudewijns is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Elles Boudewijns zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.7 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Elles Boudewijns gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door klant. En deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Elles Boudewijns op en is voor klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
4.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Elles Boudewijns een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
4.9 Indien klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Elles Boudewijns gehouden is, dan is klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Elles Boudewijns daardoor direct of indirect ontstaan.
4.10 Elles Boudewijns spant zich in om de gegevens die voor de klant worden opgeslagen, zodanig te beveiligen dat die niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1 Elles Boudewijns is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Elles Boudewijns ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat klant de verplichtingen niet zal nakomen. Indien klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Of indien door de vertraging aan de zijde van klant niet langer van Elles Boudewijns kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.2 Voorts is Elles Boudewijns bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Elles Boudewijns kan worden gevergd.
5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Elles Boudewijns op klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Elles Boudewijns de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.4 Indien Elles Boudewijns tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.5 Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is Elles Boudewijns gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.6 Indien de klant, zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Elles Boudewijns gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.7 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Elles Boudewijns vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Elles Boudewijns op klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5.8 Indien klant een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan klant in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald.
5.9 Indien Elles Boudewijns niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
5.10 Elles Boudewijns heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
5.11 Is Elles Boudewijns toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Elles Boudewijns zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Elles Boudewijns zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.
5.12 Bij klachten over de geleverde diensten of producten dient de klant die kenbaar te maken binnen 7 dagen na levering van de dienst of binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht/traject. De klant vrijwaart Elles Boudewijns 1 jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten of producten.

Artikel 6: Overmacht
6.1 Elles Boudewijns is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Elles Boudewijns geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Elles Boudewijns niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Elles Boudewijns heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Elles Boudewijns haar verbintenis had moeten nakomen.
6.3 Elles Boudewijns kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, zal eerst worden getracht, in overleg met klant, de werkzaamheden over te dragen aan derden. Indien dit niet mogelijk is, krijgt klant het gedeelte van de betaalsom terug waarvoor nakoming van de prestatie niet meer mogelijk is.
6.4 Voor zoveel Elles Boudewijns ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Elles Boudewijns gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
6.5 In geval van overmacht zal Elles Boudewijns zich naar redelijkheid inspannen om klant desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1De overeenkomst tussen Elles Boudewijns en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Elles Boudewijns kan daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
7.2 De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals uitgelegd tijdens een cursus, traject, webminar, online programma.
7.3 De inhoud van de online cursussen en programma’s zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist, behandelend psycholoog of psychiater. Indien de klant onder behandeling staat van een psycholoog, psychiater of andere (para)medici dan is het aangeraden de adviezen van die deskundige op te volgen.
7.4 Het gebruik van de cursus, het opvolgen van adviezen of nemen van beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de cursus, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. Elles Boudewijns aanvaart geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. De (gratis) content, cursussen, audio’s en programma’s zijn geen vervanging van GGZ-zorg.
7.5 Indien er sprake is van psychiatrische problematiek, dan wordt de klant geacht zich te laten behandelen in de GGZ. Indien een klant toch start met een online cursus of programma, dan wordt geadviseerd om dit te bespreken met de behandelend arts.
7.6 Als er suicidale klachten zijn dan adviseert Elles Boudewijns klanten met klem om specialistische medische zorg in te schakelen. Elles Boudewijns kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gvolgen voor het al dan niet contact opnemen met een medisch specialist. Elles Boudewijns adviseert in dergelijke gevallen altijd hulp te zoeken via de huisarts.
7.7. Elles Boudewijns is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het ondergaan van een (online)programma/cursus/Q&A of workshop. Dit valt volledig onder het risico van de klant.
7.8 Elles Boudewijns kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor bedrijfsschade.
7.9 De klant vrijwaart Elles Boudewijns voor schadevergoedingen die door derden worden gesteld in verband met onzorgvuldig gebruik van de geleverde diensten of producten.
7.10 Indien Elles Boudewijns onverhoopt toch aansprakelijk wordt gesteld, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.11 Elles Boudewijns is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Elles Boudewijns is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.12 Elles Boudewijns sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Elles Boudewijns bij de uitvoering van de door klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
7.13 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Elles Boudewijns.
7.14 Indien Elles Boudewijns aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Elles Boudewijns beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.15 De aansprakelijkheid van Elles Boudewijns is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Elles Boudewijns geldende eigen risico, in voorkomend geval.
7.16 Elles Boudewijns sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de geleverde diensten of producten van Elles Boudewijns.

Artikel 8: Vrijwaring
8.1 Elles Boudewijns zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Elles Boudewijns jegens klant is.
8.2 Klant vrijwaart Elles Boudewijns tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Elles Boudewijns bedingen.
8.3 Klant vrijwaart Elles Boudewijns volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan Elles Boudewijns door of vanwege klant ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.
8.4 Indien Elles Boudewijns door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden Elles Boudewijns zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Elles Boudewijns, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Elles Boudewijns en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van klant.

Artikel 9: Annulering
9.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product anders vermeldt of tenzij in een overeenkomst tussen
Klant en Elles Boudewijns anders is overeengekomen.
Annulering één-op-één gesprekken, op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies.
9.2.1 Klant is bij annulering van een één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies de volgende kosten verschuldigd:
Bij annulering van een één-op-één begeleiding op afspraak, zoals adviesgesprekken of individuele sessies binnen 48 uur voor aanvang 1e afspraak, 100% van het offertebedrag.
9.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden.
Annulering is een feit als Elles Boudewijns ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemail.
Annulering Open inschrijving
9.3.1. Onder ‘open inschrijving’ wordt elke vorm van begeleiding of ondersteuning door Elles Boudewijns bedoeld waarbij individuele
klanten/deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, online cursussen en webinars.
9.3.2. Elles Boudewijns behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door Elles Boudewijns, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft klant recht op restitutie van het betaalde bedrag.
9.3.3 Elles Boudewijns heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een klant te weigeren, in welke gevallen klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.
9.3.4 Annulering door klant in geval van een open inschrijving kan tot 48 uur voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is klant de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.
9.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met Elles Boudewijns, een vervanger met dezelfde cursusvraag worden gestuurd.
9.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door Elles Boudewijns bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door Elles Boudewijns.
9.3.7 Wanneer klant of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering.
Annulering langlopende opdrachten
9.4.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overeengekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door klant vóór aanvang van het traject de hiervoor in art. 9.3.4 en 9.3.6 opgenomen annuleringsregeling voor “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van Elles Boudewijns aanleiding is om anderszins overeen te komen.
Annulering online programma
9.6.1 Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 7 dagen na
aanmelding krijgt klant de investering retour. Bij annulering na 7 dagen na aanmelding blijft de klant de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 10: Betaling
10.1 Klant dient de facturen van Elles Boudewijns binnen 5 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij anders is overeengekomen. Een online cursus/training wordt direct op de website afgerekend.
10.2 Indien klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is klant van rechtswege in verzuim. Klant is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.3 Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Elles Boudewijns verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
10.4 Is klant in verzuim, dan behoudt Elles Boudewijns zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.
10.5 Indien klant met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is Elles Boudewijns gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van Elles Boudewijns om schadevergoeding te vorderen.
10.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan Elles Boudewijns verschuldigd. Niet consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 35,–.
10.7 De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. Klant is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11: Intellectuele eigendom
11.1 Het is klant zonder schriftelijke toestemming van Elles Boudewijns verboden om de door Elles Boudewijns verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, audio’s, video’s werkblaeden, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te tonen, vervreemden of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
11.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Elles Boudewijns.
11.3 De geleverde producten mogen nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht.
11.4 De inhoud van de website, online cursussen en audio’s blijven eigendom van Elles Boudewijns en worden bescherm door auteursrechten en intellectuele eigendom.
11.5 Het is de klant uitdrukkelijk verboden om een soortgelijke cursus of training aan te bieden, al dan niet met een verwijzing naar de methodiek van Elles Boudewijns.
11.6 Elles Boudewijns aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de manier waarop de klant de geboden methode in de praktijk tot uitvoering brent.
11.7 Bij een online cursus word vooraf aangegeven hoe lang de klant toegang houdt tot de online leeromgeving. Elles Boudewijns streeft ernaar om al het materiaal online te houden. Indien online content verplaatst/verwijderd wordt zal Elles Boudewijns hiervan klant op de hoogte stellen.
11.8 De verstrekte inloggegevens voor de online trajecten/cursusen/begeleiding mogen nooit met derden worden gedeeld.

Artikel 12: Geheimhouding en Privacy
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
12.2 De persoonlijke gegevens die Elles Boudewijns via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Elles Boudewijns houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is enkel het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met Elles Boudewijns zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Elles Boudewijns, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Elles Boudewijns het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Elles Boudewijns-Peeters
www.DeGeluksboom.nl en www.EllesBoudewijns.nl
beide handelsondernemingen staan ingeschreven onder KvK 59560150

Opgesteld te Dongen, april 2021