Praktijkinformatie

Om goed met elkaar samen te kunnen werken, is het belangrijk dat de onderlinge afspraken duidelijk zijn. Formeel gezien, moet je hier van op de hoogte zijn voordat we starten met een traject. Op deze pagina lees je informatie over je rechten en plichten en hoe ik omga met je gegevens. In de praktijk gaat het er natuurlijk om dat je vertrouwen in me hebt, dat het klikt en dat we goed kunnen samenwerken.

Algemeen

De Geluksboom is een praktijk waarin alle behandelingen/programma’s door mijzelf, drs. Elles Boudewijns-Peeters worden uitgevoerd. Ik ben GZ-Psycholoog, orthopedagoog, EMDR-therapeut en coach. Ik bied hulp aan kinderen vanaf 0 tot 14 jaar, jongeren, ouders en volwassenen. Ik bied enkel complete programma, geen losse consulten.

Afzeggen afspraken

Ik wil je vragen om afspraken tijdig (meer dan 24 uur van te voren) af te zeggen. Veel psychologenpraktijken brengen kosten in rekening (soms het hele bedrag van het consult) als afspraken minder dan 24 uur van te voren afgezegd worden. Ik wil dit niet zo doen.

Mijn vraag is om je afspraak tijdig af te zeggen of te verzetten. Mocht het je niet lukken om naar de praktijk te komen, dan heeft het mijn uitdrukkelijke voorkeur om de afspraak om te zetten naar een beeldbelgesprek, zodat je traject geen vertraging oploopt.

Bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch (0162-694879) bereikbaar van maandag tot en met donderdag en gesloten op vrijdag. De 1-op-1 gesprekken (wandelen, beeldbellen of in de praktijk) kunnen gepland worden op maandag, dinsdag en donderdag. Je kunt me mailen via elles@degeluksboom.nl.

De locatie van de praktijk is Crispijnhof 23 in Dongen. Hier vind je de route

Betaalwijze

Ik werk met complete programma’s/trajecten. Dit is conform de NzA richtlijnen. Aan het begin van een behandeltraject krijg je een factuur  toegestuurd per mail. De betaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden op bankrekening . Wil je graag in twee termijnen betalen, laat me dit dan weten.

Als je de behandeling wil declareren bij je zorgverzekeraar, kan dit pas ACHTERAF (dit is zo door de overheid bepaald). Na afronding van de hele behandeling, ontvangt je een overzichtsfactuur. Met deze overzichtsfactuur kun je de gemaakte kosten indienen bij je zorgverzekering, je krijgt dan een deel vergoed. 

Voor mensen uit Dongen en omgeving met een digitale verwijzing van de huisarts van zorggroep Zorroo geldt dat ze geen factuur ontvangen. 

Betalingsvoorwaarden

Wettelijk gezien ben ik verplicht om betaalvoorwaarden op te stellen, die lees je hier. In de praktijk verlopen de betalingen altijd prima, zonder problemen.

Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 2 De cliënt gaat akkoord met het tarief. Het tarief staat vermeld op de website, in de praktijk en in de praktijkinformatie. Cliënten krijgen een link om deze te bekijken op de website. In alle gevallen is de cliënt eindverantwoordelijk voor de betaling en om vast te stellen of programma’s al dan niet voor eigen rekening zijn.

Artikel 3 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het gesprek geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor het gesprek breng ik geen kosten in rekening. Doe je dit vaker, dan wordt er €30 in rekening gebracht (€60 bij een dubbele afspraak).

Artikel 4 Voor de start van de behandeling krijg je een (voorschot)factuur toegezonden per mail. De kosten voor de behandeling dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.

Artikel 5 Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim.

Artikel 6 Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt een betalingsherinnering gestuurd.

Artikel 7 Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 8 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35.

Artikel 9 Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Dossier

Tijdens de behandeling/begeleiding worden gegevens van jou geregistreerd, zowel persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer; email; BSN) als gegevens over de behandeling. Het spreekt voor zich dat ik hier zorgvuldig mee omga. Ik hou me hierbij aan de geldende wet- en regelgeving. 

Tijdens de behandeling maak ik een dossier. Je hebt recht op inzage en een afschrift van je dossiergegevens. Aan het begin van de behandeling ontvang je een behandelovereenkomst. We spreken af wat jouw doelen voor de behandeling zijn. Tussentijds en aan het einde evalueren we de voortgang. Van de gesprekken die we hebben, maak ik persoonlijke werkaantekeningen (deze maken geen deel uit van het dossier).

Om voor vergoeding door de gemeente/zorgverzekeraar in aanmerking te komen, moet ik deze gegevens aan hen doorgeven. Ik hoef niet door te geven wat er met je aan de hand is.

Als je verwezen bent door je huisarts, is het gebruikelijk om de huisarts aan het begin en eind van de behandeling een kort bericht te sturen. Dit gaat via een beveiligd programma. Ik vraag hiervoor eerst je toestemming. 

Je hebt correctierecht, wat wil zeggen dat je mij mag verzoeken je gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als die feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake zijn voor de behandeling. 

E-health

Tijdens het traject maak ik gebruik van E-health, dit gebeurt via een beveiligd platform van Minddistrict. Via dit platform kun je beveiligd met me communiceren. Ook kun je hier online programma’s vinden die ik voor je klaar zet.

Geheimhouding en beroepsgeheim

Gesprekken met een psycholoog (en ook de gespreksgegevens) zijn vertrouwelijk, wat wil zeggen dat ik informatie alleen met anderen bespreek als dat echt nodig is en je daar toestemming voor geeft. Ik heb geheimhoudingsplicht. Er zijn enkele uitzonderingen wanneer deze plicht doorbroken kan worden, b.v. wanneer er een ernstig gevaar dreigt voor jouzelf of voor anderen. De volledige beroepscode is vastgelegd door het Nederlands Instituut van Psychologen, zie psynip.nl

Bij een declaratie aan de zorgverzekeraar of gemeente, krijgt die inzage in de prestatiecode (bijvoorbeeld basis GGZ Kort), maar niet in de diagnose of de inhoud van de behandeling. De zorgverzekeraar heeft wel het recht om mij te controleren en je dossier in te kijken, als je daar schriftelijke toestemming voor geeft.

Krijg je de behandeling vergoed? Dan ben ik verplicht om bepaalde gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (zie DIS) voor volwassenen en bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS.nl) voor kinderen en jeugd.

Ik houd me aan de regels van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Kwaliteit van zorg

Ik doe mijn best om kwalitatief goede zorg te leveren en te streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met je. Het Nederlandse rechtssysteem is van toepassing op mijn diensten. Ik werk volgens de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (zie psynip.nl). Alle afspraken zijn vastgelegd in een Kwaliteitsstatuut  (zie kwaliteitsstatuut De Geluksboom). Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en je teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is, kunt je het beste hierover met mij contact opnemen. Misschien is er sprake van een misverstand en kan je onvrede in een gesprek worden weggenomen. Komen we er samen niet uit, neem dan contact op met je huisarts voor doorverwijzing naar een andere psycholoog. 

Ben je van mening ik me als psycholoog niet aan de beroepscode heb gehouden, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben (zie NVGzP) of bij het tuchtcollege. Mocht een eventuele klacht niet naar behoren afgehandeld worden, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie van de beroepsvereniging. Deze afspraken zijn vastgesteld door de overheid in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je die met me bespreken. Ik ga er vanuit dat we er samen wel uit zullen komen, mocht dat niet zo zijn, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid

Ik houd me aan de privacywetgeving, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wetgeving schrijft me voor om een privacy policy op te stellen. Ik wil op een heldere en transparante manier informatie geven over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens.

Ik verwerk je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, namelijk het plannen van afspraken om het bieden van hulpverlening door mij mogelijk te maken. Ook voor het aanmaken van een persoonlijk dossier. De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens welke minimaal nodig zijn. Ik vraag hiervoor je uitdrukkelijke toestemming. Je persoons- en dossiergegevens worden 20 jaar bewaard, dit is conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

De gegevens die je aan mij geeft, worden door mij enkel derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor de financiële administratie (door een boekhouder en belastingadviseur). En van een Elektronisch Patiënten Dossier (online-zorgplan); een afsprakenprogramma (onlineafspraken.nl); mailprogramma (Outlook) eHealth (Minddistrict) en een Keten Informatie Systeem (KIS om te communiceren met huisartsenpraktijken en collega hulpverleners). Met deze partijen (verwerkers) heb ik afspraken gemaakt (middels een verwerkingsovereenkomst) om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Ik zal de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: alle personen die namens De Geluksboom je gegevens inzien/gebruiken, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al bovenstaande systemen. Ik zorg voor pseudonimiseren en encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Ik evalueer regelmatig al deze maatregelen. Mocht er toch een datalek zijn (bijvoorbeeld na inbraak door een hacker), dan houd ik me aan de meldplicht en zal ik dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Ik vraag expliciet toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken. Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens. Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere partij. Je hebt altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Regels bij kinderen en jeugd

Ook voor kinderen, jongeren en hun ouders geldt de WGBO, maar er zijn wat verschillen afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Kinderen tot 12 jaar: Ouders hebben recht op alle informatie om op basis daarvan beslissingen te nemen voor onderzoek of behandeling. Kinderen krijgen uitleg in taal die voor hen begrijpelijk is. Beide ouders moeten toestemming geven voor onderzoek/behandeling, ook als ouders gescheiden zijn. Tenzij het gezag slechts bij een ouder ligt, dan hoeft de andere ouder geen toestemming te geven. Beide ouders hebben altijd recht op informatieverstrekking.

Tieners en jongeren tussen 12 en 16 jaar:  Ouders en het kind hebben samen recht op alle informatie. De visie en wensen van de jongere worden meegenomen in het onderzoek of behandeling. Zowel ouders als jongere moeten toestemming geven. Als ouders of het kind weigeren, dan kan het niet doorgaan. Als de jongere toch behandeling wil, maar de ouders geen toestemming geven, dan kan de psycholoog/pedagoog toch besluiten om de behandeling door te laten gaan als daar goede redenen voor zijn. Als de jongere de behandeling weigert kan behandeling niet doorgaan.

Jongeren vanaf 16 jaar: zij mogen zelf beslissingen nemen over onderzoek en behandeling. Toestemming van ouders voor hulp binnen de Basis GGZ is conform de wet niet nodig. De jongere heeft ook het recht om te beslissen of zijn ouders wel/geen inzicht hebben in zijn behandeling.

ROM en aanleveren gegevens

Psychologen zijn verplicht om bij een aantal cliënten vragenlijsten af te nemen (ROMRoutine Outcome Monitoring) om het effect van de behandeling te meten. Het kan dus zijn dat je gevraagd wordt hieraan mee te werken. Ik ben wettelijk verplicht om deze gegevens aan te leveren aan het Stichting Benchmark GGZ (SBG). Dit is een landelijk informatiesysteem waar cliëntgegevens en behandelinformatie anoniem verzameld worden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je een privacyverklaring bij me invullen. Met deze privacyverklaring in het dossier, mag de betreffende informatie niet aangeleverd worden.

Verder ben ik verplicht om informatie te verstrekken aan gemeenten en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) over welke kinderen- en jeugdclienten er in behandeling zijn en hoe lang dat duurt.

Tarieven en vergoeding

Tarief en vergoeding psychologie-trajecten Kind en jeugd. De psychologie-trajecten vanuit Zorroo worden volledig vergoed. Hier staan de Tarieven en vergoeding psychologie voor volwassenen. De tarieven voor coaching wordt op maat voorgesteld, daar gelden geen vaststaande tarieven voor (lees hier meer over de tarieven voor Coaching voor persoonlijke groei en opvoedcoaching voor Ouders).

Verwijzing

De verwijsbrief van de huisarts heb je nodig, VOORDAT je je aanmeld. Op de brief moet vermeld staan dat er sprake is van (een vermoeden van) een DSM-5 classificatie en dat je wordt verwezen naar de Basis GGZ. Wordt je verwezen voor de Pilot GGZ van Zoroo, dan moet je verwijzing digitaal ingestuurd worden via het Keten Informatie Systeem (KIS). Gaat het om een kind en jeugd verwijzing vanuit een huisartspraktijk die is aangesloten bij Zorroo dan moet er een digitale verwijzing ingestuurd worden door de huisarts (via het KIS voor traject: KJP-Tilburg-Jeugd Intake).

De Geluksboom

Een boom begint piepklein en elk jaar wordt de boom groter en groter, wijzer en wijzer. Net als bij de ontwikkeling van een kind. Ook als volwassene groei je iedere dag. Het groeiproces gaat heel langzaam, zonder dat je het ziet.

Soms waait het hard, zit het tegen of wordt een boom ziek. Dan lijkt het alsof de groei te langzaam gaat of zelfs stil staat. In zo’n zware periode is het fijn als je met wat extra hulp de groei weer op gang kan brengen. Zodat er in de lente toch weer opnieuw een vol bladerdek kan groeien. Zodat jij weer op eigen kracht vooruit kan… op weg naar meer geluk.